Home Teksty Archiwum Prenumerata O nas Kontakt Linki English

Następny Poprzedni

BANK  JAKO  LEKARZ  ŚRODOWISKA

rozmowa z Piotrem KOWNACKIM, wiceprezesem Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.

- Od prawie dziesięciu lat Bank Ochrony Środowiska jest jedną z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, które mają znaczny udział w wykonywaniu polityki ekologicznej naszego państwa. Ten bank wyróżnia się wśród innych naszych banków udzielaniem wielu rodzajów kredytów na inwestycje chroniące i służące poprawie stanu środowiska. Sukcesy w tej dziedzinie zależą m.in. od możliwych do wykorzystania na te cele pieniędzy. Czy nazwa banku wszystko wyjaśnia ?

-  Jesteśmy jednym z ogniw systemu finansowego w Polsce, ze specjalnością w zakresie ochrony środowiska. Jak wiadomo,  na te cele potrzeba dużo pieniędzy, i wielu specjalistów, którzy dbają o dobre ich wykorzystanie, z możliwie największym efektem ekologicznym, czyli dla dobra środowiska, dla poprawy jego stanu i jakości naszego życia. Działamy wespół z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest naszym głównym akcjonariuszem, z Fundacjami EkoFundusz, "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja, Fundacją Rolniczą, z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz funduszami pomocowymi jak  PHARE  czy GEF, oraz ogromna ilością osób fizycznych, którym spraw środowiska są bliskie na codzień.

- W czym - poza nazwą, celami i partnerami w działaniach finansowych - wyraża się specyfika Banku, jacy specjaliści są niezbędni do wykorzystania ogromnych środków na poprawę i ochronę środowiska ?

- Już w naszej strukturze organizacyjnej widoczne są różnice w porównaniu z innymi bankami. Mamy np. specjalny Departament Projektów Ekologicznych, którym kieruje  Główny Ekolog. W warszawskiej centrali Banku zatrudniamy około 40 osób zajmujących się na codzień projektami inwestycji chroniących środowisko, obliczaniem efektów ekologicznych, wyszukiwaniem najlepszych technologii i urządzeń do ochrony środowiska. W około 30 naszych oddziałach i filiach w całym kraju przygotowaniami do finansowania inwestycji ekologicznych  oraz ich efektywnością zajmuje się ponad 100 osób (ekonomistów, inżynierów i technologów, ekologów). Udzielają one pomocy zarówno w okresie przed uzyskaniem pomocy finansowej naszego Banku, jak i w trakcie realizowania inwestycji i określania efektu ekologicznego po jej zakończeniu.

- Jakie inwestycje są najczęściej finansowane przez BOŚ ?

-  W dziedzinie ochrony wód najczęściej budowę nowych, unowocześnianie i zwiększanie możliwości starszych oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji, rozbudowa tego rodzaju urządzeń, szczególnie na terenach wiejskich. Współpracujemy w tym zakresie ściśle ze wspomnianą Fundacja "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja i Fundacją Rolniczą, oraz Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej. Za kilka tygodni poszerzymy ten zakres o finansowanie budowy sieci gazowej na terenach wiejskich, w miejscowościach i gminach liczących  do 10 tys. mieszkańców. Ze środków jakimi dysponujemy najczęściej korzystają samorządy, które muszą mieć co najmniej połowę środków na zamierzone inwestycje. Sporo środków przeznaczamy także na ochronę powierzchni ziemi, czyli na ochronę przed odpadami i na ich zagospodarowanie (kredyty do 1 mln zł na 5 lat), pod warunkiem, że inwestycja powstanie w ciągu roku od przyznania środków Równie ważne miejsce zajmują kredyty w kwocie do 1 mln zł na 5 lat - w ciągu ostatnich 2 lat było to 110 mln zł - nabudowanie małych oczyszczalni ścieków, zarówno dla gospodarstw indywidualnych jak i w gminach (o przepustowości 2000 m3 na dobę).

-  A inwestycje służące wykorzystaniu energii odnawialnej ?

- Niestety, w tym zakresie są o wiele mniejsze możliwości, m.in. z powodu znacznych kosztów ich realizacji. Udzielamy kredytów w wysokości do 200 tys. zł np. na zbudowanie elektrowni wodnej lub wiatrowej o mocy do 2 MW , na zakup urządzeń do wykorzystania energii słonecznej, pomp ciepła, dla kotłowni opalanych słoma czy zrębkami i odpadami drewna (także o mocy do 2 MW), oraz na modernizację systemów grzewczych, przede wszystkim na nowoczesne urządzenia do spalania węgla kamiennego i do przesyłania energii cieplnej.

- Jedna z bardziej popularnych linii kredytowych  pozwala na termomodernizację, czyli zmniejszanie zużycia i strat energii.

- Tak, w ciągu zaledwie jednego roku od uruchomienia środków na ten cel udzieliliśmy ponad 110, a jest to ponad 75% udzielonych kredytów, czyli bardzo dużo. Okazało się, że taka forma  wspierania inwestycji chroniących środowisko, a dokładniej zmniejszenie zużycia paliw i energii, jest bardzo pożądana. Z kredytów do spłacenia w ciągu 7 lat możemy sfinansować do 80% kosztów inwestycji. Kolejka chętnych jest znacznie dłuższa niż wielkość środków, jakie możemy przeznaczyć na takie cele. Korzystają z nich zarówno właściciele domów jednorodzinnych i duże spółdzielnie mieszkaniowe by polepszyć warunki mieszkańców i koszty utrzymania budynków, jak i indywidualni mieszkańcy, którym zależy na zmniejszeniu wydatków na zakup energii cieplnej.

- Jak BOŚ przyczynia się do podniesienia poziomu edukacji ekologicznej ?

- Nie zdołam wyliczyć wszystkich form i efektów edukacyjnych, jakie udało się osiągnąć. Są to już tradycyjnie wspierane przez nas imprezy, akcje, konkursy, targi i wystawy o tematyce ochrona środowiska - m.in. la młodzieży szkół średnich, wydawnictwa, konferencje, szkolenia, olimpiada ekologiczna. Ogółem przeznaczyliśmy na te cele ponad 20% nakładów na działania sponsorowane przez nasz Bank. Prowadzimy też rachunek depozytów oszczędnościowych "Ekoszansa" (minimalna kwota to 1000 zł w depozycie 6,12 i 24 miesiące), a od każdego z nich 0,1% przeznaczamy na edukacje ekologiczną młodzieży. Dofinansowaliśmy projekt "Błękitny kciuk" (ochrona wody i zmniejszanie jej zużycia) pilotowany przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie, a także inne, podobne przedsięwzięcia.

- Bank w minionych latach finansował zalesianie 4 tys. ha terenów zdegradowanych biologicznie, odnowę lasów na Dolnym i Górnym Śląsku, przyczynił się do wyposażenia szkółek leśnych w sprzęt i urządzenia do nawadniania upraw leśnych, wspieraliście też energetyków w instalowaniu platform pod gniazda bociana białego.  Ostatnio pojawiła się nowa możliwość finansowania ciekawego eksperymentu naukowego w Puszczy Kampinoskiej...

- Wiele prac naukowych i naukowców, w tym także w parkach narodowych, uskarża się na niedostatek środków. Postanowiliśmy wspomagać finansowo program ochrony rysia w Kampinoskim PN przez odpis 1% kosztów odsetkowych od "Lokat Ekoplus", czyli specjalnego oprocentowania 15,5% w skali rocznej wkładów minimum 500 zł od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych.

- A czy Bank byłby skłonny nie tylko - jak dotychczas - udzielać kredytów studentom studiów dziennych, zaocznych, eksternistycznych i wieczorowych, ale uruchomić specjalne kredyty dla studentów, którzy obierają kierunki kształcenia na wydziałach i specjalnościach ochrony środowiska ?

- Obecnie jest to kredyt preferencyjny w formie dopłaty do oprocentowania z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Wspieranie w jakiś szczególny sposób studentów, którzy chcą swoją przyszłość wiązać z wieloma dziedzinami ochrony środowiska, zarówno jako ekonomiści czy technicy, ale także każdej innej specjalności ekologicznej, uważam za bardzo interesujący. Zastanowimy się nad tym, ciągle jeszcze brakuje specjalistów w zakresie ochrony i naprawy środowiska, zwłaszcza poza dużymi ośrodkami miejskimi, np. w samorządach wiejskich, na terenach atrakcyjnych dla turystyki.

            - Niewiele wiadomo o stuprocentowym kredycie dla osób przedsiębiorczych  lub podmiotów gospodarczych ułatwiającym rozwiązanie narastającego w Polsce problemu utylizacji zużytych samochodów.

- Istotnie, niewiele wiadomo dlatego, że jest to kredyt "zaadresowany" do Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie i przeznaczony na zakup urządzeń do recyklingu samochodów, a konkretnie do wyposażenia jednej z pierwszych w naszym kraju stacji demontażu starych pojazdów. Dzięki temu możliwe będzie odzyskiwanie wielu materiałów i ograniczenie oddziaływania na środowisko odpadów niebezpiecznych, jak płyny hamulcowe, z akumulatorów, oleje silnikowe i wiele innych.

                                                                                                         rozmawiał Tomasz Kowalik